Privacy statement HollandsStroom Services
handelsnaam van ServiceHouse B.V.

Met deze privacy statement informeren wij u over het verwerken van persoonsgegevens
door HollandsStroom Services, een handelsnaam van ServiceHouse B.V.

 1. Wat is verwerken van persoonsgegevens?
  Verwerken is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld
  het verzamelen, opslaan, opvragen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en
  verwijderen van gegevens uit onze administratie. Dit is dus een zeer ruim begrip.
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk
  persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam en adres, maar ook – in combinatie daarmee -
  verbruiksgegevens.
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
  HollandsStroom Services is een handelsnaam van ServiceHouse B.V., geregistreerd
  bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62009761, gevestigd te Amersfoort aan
  het Stationsplein 21, 3818 LE. ServiceHouse B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke
  van uw persoonsgegevens.
 3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
  Wij verwerken gegevens van personen met wie wij een klantrelatie hebben, willen
  krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
  • (voormalige) klanten
  • Personen die interesse tonen in onze producten en diensten
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een
  klantrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
  Als een bedrijf of organisatie een klantrelatie met ons heeft en contactgegevens van
  zijn medewerkers aan ons doorgeeft, is dat bedrijf of die organisatie verplicht om
  deze personen hierover te informeren. In deze privacyverklaring kunnen deze
  personen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.
  Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken van derden met wie wij geen
  klantrelatie hebben of hebben gehad, bijvoorbeeld als u een huis huurt inclusief
  energie.
 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  Wij beschikken over persoonsgegevens als u deze zelf aan ons hebt verstrekt of als u
  gebruik maakt van onze diensten en/of producten. Wij kunnen ook over deze
  gegevens beschikken door openbare bronnen te raadplegen en/of door het verrijken
  van gegevens via derden.

  De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
 • NAW-gegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • contractgegevens
 • communicatie (e-mails, voicelogs, chat)
 • IBAN rekeningnummer
 • klachten
 • financiële gegevens
 • technische gegevens aansluiting (bv. EAN code)
 • (slimme) meet-, laad- en verbruiksgegevens
 • laadpasnummer (UID)
 • standaard jaarverbruik
 • foto en video van elektriciteitsaansluitingen
  HollandsStroom | John M.Keynesplein 12, 1066 EP Amsterdam| klantenservice@hollandsstroom.nl.transurl.nl | 085 051 68 20 |
  www.hollandsstroom.nl | KvK 62009761 | BTW NL854593184B01 | NL20ABNA0870214845|
  HollandsStroom valt onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt
 • profielen
 • tijds- en locatiegegevens inzake laadtransacties
 • tijds- en locatiegegevens inzake digitale ondertekening
  Wij bewaren persoonsgegevens volgens ons interne retentiebeleid en/of zo lang als
  (i) u klant bent of interesse blijft tonen in onze diensten, (ii) wij wettelijk verplicht
  zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen
  bewaren, voor zover noodzakelijk.
 1. Waarvoor verwerkt HollandsStroom Services persoonsgegevens?
  a. Uitvoering overeenkomst tussen u en HollandsStroom Services
  Als u klant bij ons wilt worden of als u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt
  afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo mogen energieleveranciers bij alle
  nieuwe klanten een kredietwaardigheidsonderzoek doen om te beoordelen of wij u
  als klant kunnen accepteren of dat wij u eerst om een waarborgsom vragen voordat
  wij uw aanmelding verder kunnen verwerken. Wij kunnen u geen diensten leveren
  zonder uw gegevens hiervoor te gebruiken. Wij gebruiken uw naam en
  (e-mail)adresgegevens bijvoorbeeld voor onze administratie en om contact met u te
  onderhouden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het beantwoorden van
  uw vragen en de afhandeling van klachten en geschillen, ook na afloop van de
  overeenkomst. Wij leggen gesprekken vast, bijvoorbeeld telefoongesprekken en
  chatsessies die u met ons voert. Dat geldt ook voor de vragen die u ons per e-mail,
  post, app, chat of telefonisch stelt. Dit doen wij onder meer voor trainingsdoeleinden
  (gerechtvaardigd belang) en om op een later moment onze afspraken met u te
  kunnen nagaan en in het kader van (juridische) bewijsvoering. Maar we hebben uw
  gegevens bijvoorbeeld ook nodig om onze dienstverlening technisch mogelijk te
  maken.

  We verwerken uw persoonsgegevens onder meer om (jaar)nota(‘s) te sturen en deze
  te incasseren en om bij te houden wat u heeft verbruikt in de afgelopen periode. Ook
  stellen we een nieuw termijnbedrag vast. Als u bij het aangaan van uw
  overeenkomst een incassomachtiging hebt gegeven, incasseren we maandelijks de
  verschuldigde (termijn)bedragen van uw rekening. Als u bijvoorbeeld uw
  (jaar)nota(‘s) niet (op tijd) betaalt, ook niet nadat we u daarvoor een herinnering
  hebben gestuurd, kunnen we onze vordering op u ter incasso overdragen aan een
  derde partij. Deze partij ontvangt van ons dan uw gegevens die nodig zijn om de
  vordering te incasseren, zoals uw naam, adresgegevens en de factuur waar het om
  gaat.

  b. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te
  voeren

  Als u voor uw werk contact hebt met ons kunnen wij uw persoonsgegevens
  verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u het bedrijf mag
  vertegenwoordigen. Of om contact te onderhouden met het bedrijf waarvoor u werkt.

  c. Om wettelijke verplichtingen na te komen
  In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht (service)berichten te sturen. Hierbij
  kunt u denken aan de situatie dat de (energie)leveringstarieven wijzigen. Wij
  informeren u dan persoonlijk over deze wijziging.
  Wij kunnen ook wettelijk verplicht zijn om medewerking te verlenen aan een verzoek
  om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties,
  zoals een toezichthouder (bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”)),
  de Gemeente, de Belastingdienst of aan de politie. De verdere verwerking van die
  gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken
  hier alleen aan mee als we hebben vastgesteld dat dit verzoek aan de wettelijke
  HollandsStroom | John M.Keynesplein 12, 1066 EP Amsterdam| klantenservice@hollandsstroom.nl.transurl.nl | 085 051 68 20 |
  www.hollandsstroom.nl | KvK 62009761 | BTW NL854593184B01 | NL20ABNA0870214845

  HollandsStroom valt onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt
  eisen voldoet. Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verwerken
  wij uw gegevens ook in het kader van accountantscontroles.

  HollandsStroom Services sluit een aansluitovereenkomst met u namens uw
  netbeheerder en wisselt uw persoonsgegevens om die reden met de netbeheerder
  uit.

  Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor het innen van vorderingen voor
  derden. Zoals bijvoorbeeld de netbeheerkosten van uw netbeheerder die wij bij u in
  rekening brengen en vervolgens afdragen aan uw netbeheerder.
  e. Om toestemming te vragen voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens
  Bijvoorbeeld om u te informeren over (nieuwe) relevante producten en diensten van
  andere groepsmaatschappijen van HollandsStroom Services en/of activiteiten en
  acties die HollandsStroom Services in samenwerking met haar zorgvuldig
  geselecteerde partners organiseert.

  Als u een slimme meter heeft, vragen we met uw toestemming dagelijks de
  meterstanden op bij uw netbeheerder. De netbeheerder leest de meterstanden uit en
  levert ons deze op dag-, uur- en kwartierbasis aan. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt
  maken van onze verbruik- en inzichtdiensten, waarmee we u inzicht bieden in uw
  energieverbruik en -kosten. Als u hiervoor toestemming geeft, kunt u die op elk
  gewenst moment weer intrekken. Dit kan door contact op te nemen met onze

  Klantenservice. Het intrekken van uw toestemming kan niet met terugwerkende
  kracht.

  f. Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en verbeteren
  Om u goed van dienst te zijn en te blijven, werken wij voortdurend aan de
  ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen
  verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Dat doen wij onder meer voor
  kwaliteitsdoeleinden. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

  g. Om onze bedrijfsvoering te verbeteren
  Wij verwerken uw gegevens voor het opleveren van managementinformatie en het
  bepalen van onze algemene strategie en het organisatiebeleid.
  h. Om onze promotie- en marketingwerkzaamheden uit te voeren
  Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor promotie- en/of
  marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over (nieuwe) relevante
  producten en diensten en/of activiteiten. Dit doen wij via e- mail, app, telefonisch of
  per post. Als u op deze informatie geen prijs stelt, kun u zich hiervoor afmelden via
  de afmeldmogelijkheid die in deze berichten wordt geboden of kunt u contact
  opnemen met onze klantenservice.

  Als u geen klant meer bent, kunnen we u nog benaderen met een aanbod om weer
  klant te worden, tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld. HollandsStroom Services
  hanteert hiervoor een termijn van maximaal twee jaar na het beëindigen van de
  klantrelatie.

  Als u onze website bezoekt, dan kunnen wij uw gebruik van onze website koppelen
  aan de informatie die bij ons over u bekend is om onze dienstverlening aan u te
  verbeteren en om relevante advertenties te tonen. Ook kunnen wij de gegevens
  gebruiken voor het uitvoeren van analyses om voor u meer gerichte informatie op de
  sites te zetten. Dit leggen wij u verder uit in ons cookiestatement dat u vindt op onze
  website.

  Links naar andere sites
  Op de websites van HollandsStroom Services zijn enkele links naar websites van
  HollandsStroom | John M.Keynesplein 12, 1066 EP Amsterdam| klantenservice@hollandsstroom.nl.transurl.nl | 085 051 68 20 |
  www.hollandsstroom.nl | KvK 62009761 | BTW NL854593184B01 | NL20ABNA0870214845|

  HollandsStroom valt onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt
  andere partijen opgenomen. HollandsStroom Services draagt geen
  verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan.
  Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring heeft. Zo ja, lees deze
  om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacy beleid van de
  betreffende partij.
 2. Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
  Wij schakelen derde partijen in voor de ondersteuning van de dagelijkse
  bedrijfsvoering, zoals serveropslag, communicatie, websites, financiële en juridische
  dienstverlening. Ook delen wij uw persoonsgegevens met derden voor de uitvoering
  van uw overeenkomst, bijvoorbeeld met uw netbeheerder, voor het uitgeven en
  uitlezen van verbruiksgegevens van uw laadpas of de installatie van uw
  laadoplossing.

  Voor zover we persoonsgegevens delen met derde partijen en de wet vereist dat we
  een verwerkersovereenkomst sluiten, leggen we daarin met die partijen vast dat ze
  gehouden zijn aan de wet en aan dezelfde strenge eisen voor gegevensbescherming
  als die wij voor onze eigen verwerking hanteren.

  ServiceHouse B.V. werkt samen met wederverkopers voor verkoop- en
  marketingactiviteiten. Een lijst van deze zogenaamde labels is te vinden op
  https://www.servicehouse.nl/partners. Als u een overeenkomst sluit met één van de
  labels, die wordt uitgevoerd door ServiceHouse B.V., verwerkt het label uw gegevens
  met als doel een aanbieding te doen en aanverwante marketing- en
  verkoopactiviteiten uit te voeren. ServiceHouse verwerkt - deels dezelfde - gegevens
  voor het uitvoeren van de overeenkomst. U kunt voor deze afzonderlijke
  verwerkingsactiviteiten de verantwoordelijke partij aanspreken.
 3. Wat zijn mijn rechten?
  U heeft een aantal rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Er zijn altijd
  uitzonderingen mogelijk op deze rechten, waardoor we geen gehoor aan uw verzoek
  kunnen geven. Als dat zo is dan leggen we dat aan u uit. U heeft de volgende
  rechten:

  • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
  • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens
  • Recht op gegevenswissing (“vergetelheid”)
  • Recht van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
  • Recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegeven
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel het recht op dataportabiliteit
  genoemd)

  Als u ons een verzoek stuurt over één van deze rechten, reageren wij hier binnen
  vier weken op. U kunt uw verzoek mailen naar privacy@servicehouse.nl. In het
  verzoek specificeert u zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens uw verzoek
  betrekking heeft. Ook voorziet u uw verzoek van uw naam, adres en
  telefoonnummer. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan,
  kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen. Wij vragen u
  dan om bepaalde gegevens op deze kopie onherkenbaar te maken. Bijvoorbeeld de
  strook met nummer onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN. De kopie
  vernietigen wij direct nadat wij u hebben geïdentificeerd. Er zijn geen kosten
  verbonden aan dit verzoek. Behalve als u ongegronde of buitensporige verzoeken
  doet.
 4. Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd bij HollandsStroom Services?
  Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard. Wij doen dit niet langer dan
  noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verwerken. Binnen
  HollandsStroom | John M.Keynesplein 12, 1066 EP Amsterdam| klantenservice@hollandsstroom.nl.transurl.nl | 085 051 68 20 |
  www.hollandsstroom.nl | KvK 62009761 | BTW NL854593184B01 | NL20ABNA0870214845|

  HollandsStroom valt onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt
  HollandsStroom Services kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door
  medewerkers die hier vanuit hun functie toegang toe moeten hebben. Willen wij
  gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt
  waren? Dan kunnen wij dat alleen als tussen beide doelen een nauwe verwantschap
  bestaat. Uw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van ServiceHouse
  B.V. worden uitgewisseld. Maar alleen als hiervoor een grondslag is en als dit
  verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw
  persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig),
  verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere
  vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kunnen wij
  bijvoorbeeld gebruikmaken van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van
  persoonsgegevens. Daarbij maken wij een afweging tussen de risico’s, de technische
  mogelijkheden en de uitvoeringskosten.
 5. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
  Wij zijn bereikbaar via de contactgegevens onder aan de pagina.
  Als u specifiek contact met ons wilt over deze privacyverklaring of over het beleid
  rond de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze
  Functionaris Gegevensbescherming via privacy@servicehouse.nl.
 6. Kunnen wij dit document wijzigen?
  Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen optreden in
  de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de
  manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij stellen u hiervan op de
  hoogte als dat noodzakelijk is.
Mijn HS